Το σύγχρονο Νηπιαγωγείο λειτουργεί σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαθεματική προσέγγιση για την κατάκτηση της γνώσης.

Σύμφωνα με τη διαθεματική προσέγγιση, η γνώση αντιμετωπίζεται ως ολότητα και όχι τεμαχισμένη σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές, όπως γινόταν παλιότερα. Κατά τη μελέτη άρα ενός θέματος, ξεκινώντας από προσωπικά βιώματα των παιδιών μπορούν να προσεγγιστούν γνώσεις που στηρίζονται σε διαφορετικές μαθησιακές περιοχές, όπως: Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσικές επιστήμες, Μαθηματικά.

Το σημαντικότερο ωστόσο στοιχείο που πραγματοποιεί τη διαφοροποίηση στο σύγχρονο Νηπιαγωγείο είναι ότι η διαθεματική προσέγγιση για τη μάθηση οδηγεί στην δυναμική συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός στο πλαίσιο αυτό σέβεται την προσωπικότητα και την πολιτισμική ταυτότητα κάθε παιδιού, το προτρέπει να παίρνει το λόγο και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και το ενθαρρύνει διαρκώς να εξερευνά και να ανακαλύπτει. Με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτικός διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την ολόπλευρη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη του.

Το Νηπιαγωγείο μας αποσκοπεί:

  • Στο σχεδιασμό και την οργάνωση ενός ευέλικτου και φιλικού στα παιδιά μαθησιακού περιβάλλοντος το οποίο επιδιώκει να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη τους, μέσα από τη δημιουργικότητα, την αυτονομία και την ενεργοποίηση της σκέψης τους.
  • Στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών στάσεων και πρακτικών που εναρμονίζονται με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την εκπαίδευση των μικρών παιδιών.
  • Στην ανάπτυξη εποικοδομητικής συνεργασίας με τους γονείς.

Στο Νηπιαγωγείο θεωρείται εξαιρετικά σημαντική η επιτυχής σύνθεση παιχνιδιού και μάθησης. Στο συνδυασμό αυτό δίνεται ιδιαίτερη σημασία, καθώς αυτό συμβάλλει στην κοινωνική και γνωστική εξέλιξη των νηπίων.

Το Νηπιαγωγείο μας, ακολουθώντας πιστά τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα, κατορθώνει να οργανώσει κατάλληλα το περιβάλλον μάθησης και να επιλέξει τρόπους συνεργασίας και αξιολόγησης που ενθαρρύνουν την πολύπτυχη ανάπτυξη των παιδιών. Οι γονείς σ' αυτό το σημείο, μπορούν να αναδειχθούν πολύτιμοι αρωγοί σε αυτή την προοπτική αφενός προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες για τα παιδιά τους, αφετέρου συνδράμοντας στα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Νηπιαγωγείου, έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στη διαδικασία της νηπιακής μάθησης.

Αν θέλαμε να παραθέσουμε ένα παράδειγμα της "πορείας της βιωματικής επικοινωνιακής μάθησης" θα αναφέραμε τα εξής:
Στην πρώτη φάση έχουμε την αναζήτηση και αξιολόγηση του θέματος. Η εκπαιδευτικός, παρατηρώντας το ενδιαφέρον των παιδιών, ενισχύει τα ερεθίσματα τους.

Στόχοι

  • Δημιουργία εμπειριών
  • Βοηθητικές ερωτήσεις

Στη δεύτερη φάση έχουμε το σχεδιασμό της δράσης. Τα νήπια εισάγουν τις δικές τους προτάσεις και έχουμε τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων για το προκείμενο κάθε φορά θέμα.

Στην τρίτη φάση έχουμε την υλοποίηση του σχεδιασμού. Στη φάση αυτή η εκπαιδευτικός διαμορφώνει μια σειρά δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας τις προτάσεις των παιδιών. Στο σημείο αυτό έχουμε την εξοικείωση των νηπίων με:

  • Νοητικό τομέα (συζήτηση για το θέμα)
  • Αισθητικό τομέα (θεατρικό παιχνίδι)
  • Κοινωνικοσυναισθηματικός τομέας (παιχνίδια παρατήρησης, άσκησης των αισθήσεων, ομαδικά παιχνίδια)
  • Ψυχοκινητικός τομέας (Δραματοποίηση)
  • Αισθητικός τομέας (ζωγραφική, χειροτεχνία) 

Τέλος, έχουμε την τέταρτη φάση της αξιολόγησης, όπου πραγματοποιείται από την εκπαιδευτικό η αξιολόγηση της διατήρησης του ενδιαφέροντος των παιδιών στην προσεκτική παρατήρηση, τη λεπτομερή περιγραφή, τη διατύπωση ερωτημάτων, την αναζήτηση και τον έλεγχο των απαντήσεων.

Καταγράφοντας σε όλες τις φάσεις τι λένε και τι κάνουν τα παιδιά, η εκπαιδευτικός συλλέγει αξιόπιστο υλικό για την αξιολόγηση της εξέλιξης των παιδιών και των δικών της παρεμβάσεων.